HOME / WEBBOARD /CONTACT / ADMIN
---------------------------------------
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์
นโยบายผู้บริหาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินการ
ข้อบัญญัติตำบล
---------------------------------------
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ใบลาป่วย-กิจ
ใบอนุญาตลาพักผ่อน
ใบชี้แจงไม่ส่งใบลา
สัญญาพนักงานจ้าง
ปรับแผนอัตรากำลัง
แบบการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
แบบขอเครื่องราชย์
แบบควบคุมและตรวจสอบวันลา
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
ตัวอย่างการขอเลื่อนระดับ ( 1 , 2 )
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
บัญชีปรับเงินเดือนข้าราชการล่าสุด
หนังสือลาออกจากราชการ
แบบสมัครพนักงานจ้าง
---------------------------------------
สมาพันธ์นิติกรแห่งประเทศ
---------------------------------------
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมประชาสัมพันธ์
อากาศล่วงหน้า 7 วัน
ภาพดาวเทียม
---------------------------------------

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา
ยและแผนจังหวัดตรัง

---------------------------------------
 
นายปรีชา หลงกลาง 084-8523834
นายก อบต.
นายถาวร สง่า 087-2706344
รองนายก1 อบต.
ประจักษ์  เพทาย 084-1867596
รองนายก2 อบต.
นายศิริ ทุ้ยอ้น 089-6785931
เลขานุการ  อบต.
นายบุญเลิศ ชูบุญศรี 089-8666287
ปลัุด อบต.
 
 
อบต.ตะเสะ 075203044-45
Email   tase@hotmail.com
 
-------------------------------------------
 
 
 

 

 


  
 

(49)

(155)

(135)

(212)

(185)

(194)

(374)

(312)

(291)

(333)

 

 
จัดเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสมาชิกชมรมแอร์โรบิกตำบลตะเสะ จำนวน ๖ หมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวน ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ/ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ
ผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนชั้น ป.4 ป.5 ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลตะเสะจำนวน 120 คน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556
อบรมจริยธรรมเยาวชนตำบลตะเสะ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม ๒๕๕๖ จัดโดยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ นำเจ้าหน้าที่และกลุ่มองค์กรสตรีตำบลตะเสะเข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช
งานแข่งเรือประเพณี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณชายทะเลบ้านทุ่งเปลว หมู่ที่3 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง จัดโดยองคืการบริหารส่วนตำบลตะเสะ

 
เอกสารดาวน์โหลด
zzzz
z
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
แผนอัตรากกำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2555-2557
แผนดำเนินงานอบต.ตะเสะ ประจำปี 2555
"
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
simple( 2013-11-16)

 

ttt( 2013-10-15)

 

xxx( 2013-10-15)

 

 

 

 

1/1 : 1
-------------------------------------------
ไทยตำบลดอทคอม
สายด่วนของรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศูนย์ปริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
 
-------------------------------------------
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ห้องสมุดกฏหมาย
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ดิกชันนารีออนไลน์
ตารางรถทัวร์
ตารางเดินรถไฟ
เช็คเที่ยวบิน
ข้อมูลการท่องเที่ยว
-------------------------------------------
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ห้องสมุดกฏหมาย
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ดิกชันนารีออนไลน์
ตารางรถทัวร์
ตารางเดินรถไฟ
เช็คเที่ยวบิน
  ตรวจสอบค่าโทรศัพท์
  ค้นรหัสไปรษณีย
  ตรวจสอบบัตรประชาชน
  ชำระภาษีออนไลน์
ข้อมูลการท่องเที่ยว
-------------------------------------------
-------------------------------------------
 
-------------------------------------------
 
-------------------------------------------
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ ::: www.tase.go.th 94 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
โทร.075203044-45

Copyright © 2010 all rights reserved.